ประกาศให้ยุติทบทวนเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดPPGI/PPGL

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนมีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
..
ว่าให้ยุติการทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGI/PPGL) ที่มีแหล่งกำเนิด จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ต่อไปตามมาตรา 57 
..
เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีภายในประเทศที่ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง อยู่ในระดับยอมรับได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีปริมาณการผลิตไม่เกินกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตรวมภายในประเทศ มีผลให้ไม่มีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
..
จึงไม่สามารถพิจารณา ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในได้ และให้ยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา 7 มาตรา 57 มาตรา 60 และมาตรา ๗๓ (๑)แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
..
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

ที่มา OSAM TRADING CO.,LTD.

Related links